phật di lặc

Ý nghĩa phong thủy của Phật Di Lặc

Ý nghĩa phong thủy của Phật Di Lặc

Bạn có thể chọn Phật Cười ở bất cứ tư thế nào. Người ta tạc tượng Phật Cười với nhiều tư thế và bằng nhiều loại vật liệu, từ gốm sứ đến ngà voi và gỗ. Bạn có thể chọn