legends

Kim cương nhân tạo Legends đẹp

Kim cương nhân tạo Legends đẹp

Kim cương nhân tạo Legends có độ chiếu sáng cao nhất (2.65-2.69 so với 2.42 của kim cương thiên nhiên), ánh lửa cao gấp 2,5 lần so với kim cương thiên nhiên, độ cứng 9.5 gần như tuyệt đối trong